Select Page

Школски одбор

XII Београдска Гимназија

Орган управљања

Школски одбор представља орган управљања у школи и има девет чланова.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Београд, а председника Школског одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја присутних чланова на седници.

Мандат чланова Школског одбора траје четири године.

Школски одбор чине девет чланова:

 • 3 представника Наставничког већа,
 • 3 представника Савета родитеља и
 • 3 представника јединице локалне самоуправе.

Којим питањима се бави Школски одбор?

 • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије;
 • расписује конкурс за избор директора;
 • закључује са директором школе уговор из чл. 124. став 1. Закона;
 • одлучује о правима и обавезама директора школе;
 • доноси одлуку о проширењу делатности школе;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовни-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;
 • одлучује по жалби на решење директора;
 • обавља и неке друге послов у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

На седници Скупштине града Београда, одржаној 18. августа 2022. донето је решење о именовању Школског одбора Дванаесте београдске гимназије. 

Чланови су:

 1. Драган Владисављевић, председник
 2. Љиљана Слијепчевић, заменик председника
 3. Драгана Самарџија,
 4. Дарко Илић,
 5. Сандра Јовановић,
 6. Тодор Влајчић,
 7. Милена Нешковић,
 8. Мирјана Бегенишић,
 9. Стеван Ераковић.