Select Page

Школа данас

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

XII београдска гимназија је гимназија општег смера. Према плану уписа школске 2020/2021. године уписано је: 9 одељења I разреда (Девето одељење чине ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику), 8 одељења II разреда,  8 одељења III разреда и 8 одељења IV разреда. То значи да у овој школској години школа има укупно 33 одељења са око 970 ученика. 

Сваке следеће године планирамо да упишемо 8 одељења општег смера и по једно одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. На тај начин ћемо 2023/24. школске године имати 9 одељења у сва четири разреда, укупно 36 одељења са око 1080 ученика. 

 Од почетка школске 2018/2019. године, а у склопу актуелне реформе гимназије, ученици првог и другог разреда наше школе похађају следеће изборне програме: Језик, медији и култура, Уметност и дизајн, Примењене науке и Појединац, група, друштво, а ученици трећег и четвртог разреда: Уметност и дизајн, Примењене науке 1, Примењене науке 2, Методологија научног истраживања и Религија и цивилизација, који се базирају на пројектној настави. На тај начин ученици формирају критичко мишљење, настоје да практично примене теоријско знање, баве се истраживачким радом, образују свест о неопходности интердисциплинарног приступа проблемима савременог света. Уз то, с обзиром на концепцију школе, као и стратешке циљеве њеног развоја, нашим ученицима је омогућена боља проходност на различитите факултете. То им готово уједначена заступљеност разнородних предмета у гимназији општег смера омогућава.

Задовољење друштвених и културних потреба средине  у којој се школа налази остварује се кроз учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије, изложбе и др.), укључивање талентованих ученика у културно уметничка, спортска и друга друштва и такмичења, обезбеђивање могућности да та друштва имају своје секције у школи ( астрономско – географска, историјска секција, ликовна и новинарска секција, дебатни клуб, драмска секција, ђачки парламент, еколошка секција, драмска и многе друге), добровољно давање крви, акције Црвеног крста и друге акције које се организују у ближој и даљој друштвеној средини. 

Школа организује разне облике подизања опште, стручне и професионалне културе: предавања, курсеве, семинаре, саветовалишта у циљу васпитавања младих за хумане односе међу половима. Школа је отворена за културна збивања и самоорганизовање ученика (приредбе, трибине, сусрети, изложбе  и сл.)