Select Page

Кућни ред школе

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1, а у вези члана 109. и 83. Закона о основамасистема образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и члана 50. став 1.тачка 1. Статута    XII  београдске  гимназије, Школски одбор на седници одржаној   04.09. 2019. године, донео је

  Члан 1.

  Гимназија ради у две смене са  недељним ритмом промена.

  Настава у преподневној смени почиње у 7,50 а у поподневној у 14,00 часова.

  Члан 2.

  Први час у новој школској години, за ученике првог разреда,  без обзира на нови распоред часова, одељењске старешине у својим одељењима имају час одељењског старешине и тако га уписују. На том часу упознају ученике са Кућним редом школе, Правилима понашања у школи и осталим школским прописима а посебно правима и дужностима редара

  Завршног наставног дана у првом и другом полугодишту одељењски старешина узима кључ од учионице од ученика, прегледа стање у учионици, сравњује инвентарску листу са ученицима. Када ученици напусте учионицу и школу завршног наставног дана у првом и другом полугодишту, одељењски старешина  извештај о стању инвентарске листе предаје помоћнику директора.

  Члан 3.

  Ученици су дужни да професора дочекају спремни за рад. Ако се часови одржавају ван учионице (кабинети и фискултурна сала) ученици у тишини сачекају наставника испред просторије за рад.

  Улазак наставника или других лица у учионицу ученици поздрављају устајањем.

  Исто поступају и приликом изласка, осим када раде писмени задатак, односно вежбе.

  Професоре, директора школе, помоћника директора, стручне сараднике и друге раднике школе у сусрету на улици и другим јавним местима ученици су дужни да поздрављају.

  Члан 4.

  Ученици могу да напусте час само по дозволи наставника. Њихов излазак са часа и време одсуствовања се обавезно уписују у дневник рада, у рубрику “напомена“.

  За време малих одмора ученици не напуштају радне просторије, а велики одмор проводе у школском дворишту, односно у ходницима у случају невремена.

  Пушење је забрањено у целокупном простору школе, а то подразумева зграду, мали двориште, спољне степенице и велико двориште. Дежурни и сви други професориобавезни су да против ученика који пуше у школском простору поднесу пријаву уписивањем у дневник рада или књигу дежурства.

  Кад ученици губе час радну просторију могу да напусте само по дозволи, тј.одобрењу дежурног професора, директора,помоћника директора и одељењског старешине.

   

  Члан 5.

  Закашњавање ученика на час није дозвољено и сматра се лакшим прекршајем.

  Изузетно,   уколико  ученици са разлогом закасне (кашњење аутобуса и сл.) могу ући на час после уласка професора, а оправданост закашњења процењује одељењски  старешина.

  Ученицима који намерно изостају, односно закашњавају на часове, бележе се неоправдани изостанци.

  Члан 6

  У случају изостајања ученика услед болести, родитељ ученика је дужан да у року од три дана од дана изостанка ученика оправда изостанак и то изостајање до 3 дана оправдава родитељ, а преко три дана родитељ уз лекарско оправдање.

  Ученик може изостати са наставе : уз одобрење одељењског стерешине до 3(три) дана, по одобрењу одељењског већа до 5 (пет) дана, по одобрењу директора до 7 (седам дана), а по одбрењу  наставничког већа преко 7 (седам) дана.

  Члан 7.

  У својим учионицама и другим просторијама школе ученици чувају школску имовину, естетски уређују школски простор и поштују правила школског реда.

  Свако оштећење зидова, наставних средстава и остале школске имовине, надокнадиће или платити починилац, а ако не буде пронађен штету ће надокнадити редар одељења које је у тој просторији имало наставу, или стајало у реду где је зид и друга школска имовина оштећена.

  У школи и изван ње својим понашањем чувају своје достојанство и јачају углед школе, а ангажовано се боре против порока као што су алкохолизам, узимање дроге, пушење и сл.  Није дозвољено ученицима да у школски простор уносе алкохол и исти  конзумирају за време наставе. Свако улажење ученика и службених лица у школску зграду под утицајем алкохола биће строго кажњено. За тучу у школи, учесници и изазивачи биће кажњени према Закону о основама система образовања и васпитања.

  Ученицима који доводе страна лица у школски простор, а посебно ако та лица нарушавају Кућни ред ученика, биће изречена васпитна или васпитно-дисциплинска мера према Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

  Члан 8.

  За време наставе ученици су дужни да буду на часу. Уколико се ученик непримерно понаша код предметног наставника и после опомене, удаљава се са часа и упућеје код директора школе, помоћника директора, педагога или психолога и евидентира се, кратким описом, његово понашање.

  Члан 9.

  Ученици су дужни да извршавају захтеве професора, а ако сматрају да су им нанете неправилности, обавестиће одељењског старешину, помоћника директора а по потреби и директора школе.

  Члан 10.

  Није дозвољено без сагласности директора, помоћника директора или дежурног професора мењати распоред часова, заказивати предчас или седми час.

  Најава истих ученицима може бити дата дан-два пре одржавања часа. Ако је хитно замењен час у току дана , професори неће испитивати ученике за оцену.

  Члан 11.

  Није дозвољено пуштати ученике пре завршетка часа.

  Ученици који губе час напустиће школску зграду и остати у школском простору – дворишту или посебном простору.

  Члан 12.

  Редарску дужност у школи обавезно извршавају сви ученици. Редарство обављају два ученика које именује одељењски старешина. У случају спречености једног од редара или његовог опозива,одељењски старешина за редара именује другог ученика. Редари су дужни да се старају о материјалним и техничким условима за извођење наставе,чувају школски намештај, инвентар и учила, старају се о хигијени и естетском изгледу радног просотра. За оштећење или нестанак школске имовине редари сносе личну и материјалну одговорност.

  Сви ученици у одељењу су дужни да поштују захтеве редара у вези са организацијом наставе и одржавања и заштите радног простора. За неизвршавање ових захтева изриче се васпитна мера.

  Редари долазе у школу пре осталих ученика и у својој учионици констатују  затечено стање и припремају просторију за наставу. У случају да уоче одређене промене (оштећења) исте пријављују дежурном професору или одељењском старешини.

   У случају да ни после 10 минута од почетка часа професор не дође на час, један редар о томе обавештава дежурног професора или управу школе како би се благовремено извршила замена.Све док редар од надлежног лица не пренесе повратну информацију, ученици не напуштају учионицу.

  У случају да у току наставе и боравка у школи настане инцидент у учионици или неко оштећење, редар је дужан да захтева од предметног наставника да тај случај запише у напомену у дневник рада.

  По завршетку наставе, редари бришу таблу, затварају прозоре, прикупљају евентуално заборављене ствари и предају их у секретаријат школе.

  Након обављеног посла у учионици редар извештава одељењског старешину или дежурног професора о евентуалним променама у радној просторији. У случају да то не учини сматраће се да никаквих промена није било. Ако се након тога у учионици уоче недостаци или оштећења, сву материјалну одговорност за то сносе редари.

  Члан 13.

  Посебна дужност ученика је одговоран однос према училима и школском намештају. Уколико дође до оштећења намештаја и школске имовине намерно или непажњом, немарним односом ученика, поправка или замена ће се извршити на терет ученика чијом кривицом дође до штете. Уредно пријављена, нехатом учињена штета, изузев учешћа извршиоца, односно извршилаца у некој накнади не повлачи друге васпитно-дисциплинске мере.

  Покушај прикривања настале штете или потурања неистине о њеном настанку, односно прикривање починиоца или починилаца , сматра се тежим прекршајем радне обавезе и повлачи одговарајуће васпитно-дисциплинске мере уз материјалну надокнаду извршења поправке или замене оштећеног дела. Дежурни професори или предметни професори који имају претчас или час после радног времена дежурних професора, обавезни су да поступе по овој наредби контролишући свако своје одељење, преузимајући све одговорности дежурних професора.

  Члан 14.

  Ученици су обавезни на наставу долазити пристојно одевени, што значи: одећа мора да покрива рамена ученика, не сме се долазити у мајици са брателама, са непримереним деколтеом, мајица мора да покрива струк који не може бити видљив, као ни доњи веш. Дужина сукње мора бити примерена.

   Препоручује се одељењским старешинама и другим радницима Школе, да у току последње наставне недеље првог полугодишта као и последње две наставне недеље другог полугодишта, родитељима ученика не пружају  на увид у дневник рада, нити дају незваничне информације о успеху ученика.

  Члан 15.

  Дежурни професори, дежурни ученици, одељењске старешине, предметни професори, ученици и остали радници школе који се у било ком облику налазе у процесу наставе обавезују се да ову наредбу у потпуности реализују.

  Члан 16.

  Кућни ред Гимназије   је саставни део плана рада одељењских старешина и одељењских заједница па је у том смислу потребно да буде доступан сваком ученику.

  Један час одељењски старешина ће посветити читању кућног реда а текст истог ће бити истакнут на огласној табли за ученике.

  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 17.

  За све што није регулисано овим Правилима и Кућним редом примењиваће се Закон о основама система образовања и васпитања, Статут школе и Правилник о  правима, обавезама и одговорностима ученика школе.

  Ова правила и кућни ред ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

  Председник Школског одбора
  Ивана Вранић Анђелић
  Објављено на огласној табли школе:  05.09.2019. године