Select Page

XII ГИМНАЗИЈА

May 19, 2021

Испитна питања

Испитна питања за ванредне ученике у школској 2020/2021. години

I  РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.       Књижевни родови и врсте

2.       Лирска поезија (Сунце се девојком жени, У Милице дуге трепавице)

3.       Епска поезија (Бановић Страхиња, Хасанагиница, Урош и Мрњавчевићи, Кнежева вечера,      Почетак буне против дахија, Бој на Мишару)

4.       Сумерско-Вавилонска књижевност (Еп о Гилгамешу)

5.       Библија (Пјесма над Пјесмама, Легенда о потопу, Страдање и васкрсење Христово)

6.       Средњевековна књижевност (Житије светог Симеона, Житије светог Саве, Похвала кнезу Лазару, Слово љубве)

7.       Усмено предање о светом Сави

8.       Хуманизам и ренесанса (Ромео и Јулија)

9.       Лектира: Данило Киш – Рани јади

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. The Present Tense (Simple and Continuous)
 2. The Past Tense (Simple and Continuous)
 3. The Past Perfect Tense and ‘Used to’
 4. The Present Perfect Tense
 5. The Ways of Expressing Future Actions
 6. Articles
 7. The Passive Voice
 8. What is Great Britain famous for?
 9. Appreciate what you have
 10. Einstein’s Chauffer
 11. About tornadoes
 12. New Year’s celebrations
 13. Our World in Danger
 14. The Amish Do Not Polute the Earth
 15. Social Networks
 16. The Importance of Friendship
 17. Your Destination This Year – Serbia

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 1. Meine Familie – Leseverstandnistext
 2. Alfred Brehm – Konversation
 3. Bruder Grimm – Ubersetzung
 4. Ein tipischer Tag – Lesn und Konversation
 5. Europa – Leseverstandnistext
 6. Felix – Horverstandnistext
 7. Wie sie wohnen – Konversation
 8. Onkel Jodok – Lesen und Verstehen
 9. Waldsterben kennt keine Grenzen – Ubersetzung und Lesen
 10. Vorbilder – Ubersetzung und Lesen
 11. Heidelberg – Leseverstandnistext

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Fin des Vacances
 2. Festival Exit a Novi Sad
 3. Un courrier electronique
 4. Zinedine Zidane
 5. Pour que tout se passé bien entre vous et vos parents…
 6. Mais au fait, d’ ouvient ce coquina de poisson d’arvil?
 7. Les francais et le sport
 8. L’ Homme et la nature
 9. Quelles solutions au rechauffement global?
 10. L’ embouteillage

РУСКИ ЈЕЗИК

 1. Прва лекција: Новая подруга – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Знакомство

 • Друга лекција: Миссия : спасение семьи – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Моя семья

 • Трећа лекција: Водяная рысь – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Природа

 • Четврта лекција: Случай на железнодорожной станции – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Гостиницы и путешествия

 • Пета лекција: Русь во время татаро-монгольского ига – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: История – Косовская битва

 • Шеста лекција: Опасная болезнь – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Спорт

 • Седма лекција: Художник света – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Художники

 • Осма лекција: Менделеев и периодический закон – чтение, перевод, пересказ

Говорна тема: Наука, школа, любимые предметы

Граматика: личные и притяжательные местоимения; предложный падеж на -у (-ю) существительных мужского рода на согласный; сравнительная степень прилагательных и наречий; превосходная степень прилагательных; первое и второе спряжение глаголов; склонение прилагательных; отрицательные местоимения; существительные женского рода на согласный; именительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода на -ья; существительные мужского рода на -онок (-ёнок); глаголы движения без приставок и с приставками; вопросительные предложения; количественные числительные 1-4; наречия; существительные мужского рода на -ий, женского рода на -ия, среднего рода на -ие; существительные мужского рода на -анин (-янин); виды глагола; будущее время глагола; прямая и косвенная речь; именительный падеж множественного числа существительных мужского рода на -а (-я); сложное предложение; притяжательные прилагательные на -ин, -ов, -ев; русские фамилии на -ов, -ев, -ин, -ын; несклоняемые существительные; сказуемое; неопределённые местоимения и наречия; деепричастия; склонение числительных 5 – 100; выражение времени по часам.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Именска промена (променити по падежима неку именску реч наведену од 1 – 11)

1.       I деклинација

2.       II деклинација

3.       III деклинација

4.       IV деклинација

5.       V деклинација

6.       Личне заменице и лична повратна заменица

7.       Присвојне заменице и присвојна повратна заменица

8.       Показне заменице

9.       Односно-упитна заменица

10.     Основни  и редни бројеви

11.     Придеви – промена по падежима и компарација придева

Глаголска промена

12.     Глаголи: активна и пасивна времена: презент, имперфекат, футур I, перфекат, плусквамперфекат и футур II

Текстови

13.     Превод и анализа реченица из лекција од I – XX  из уџбеника Латински језик за први разред гимназије; аутори: Марјанца Пакиж и Драгана Димитријевић – ЗЗУ, Београд

ИСТОРИЈА

1.         Историја као наука и наставни предмет

2.         Историја и помоћне историјске науке

3.         Рачунање времена и периодизација прошлости

4.         Праисторија – од хоминида до савременог човека

5.         Неолит и неолитска пољопривредна револуција

6.         Друштво у неолиту

7.         Културе Мезолита и Неолита на простору Балкана

8.         Откриће метала – метално доба и рађање цивилизације

9.         Народи и државе Међуречја

10.       Постанак Египта

11.       Старо царство

12.       Средње и ново египатско царство

13.       Наука и религија Египћана

14.       Државе Леванта (Феникија, Јудеја и Хетити)

15.       Персија

16.       Минојска цивилизација

17.       Микенско доба и Тројански рат

18.       Дорска сеоба и Хомерско доба

19.       Настанак првих полиса и грчка колонизација

20.       Спарта

21.       Атина

22.       Грчко – персијски ратови

23.       Атина у доба Перикла

24.       Пелопонески рат

25.       Религија старих Грка

26.       Архитектура

27.       Сликарство и вајарство старих Грка

28.       Историографија и философија старих Грка

29.       Епска, лирска поезија и драмско песништво

30.       Криза грчког полиса

31.       Успон Македоније – Филип II

32.       Александар Велики

33.       Освајања Александра Великог

34.       Краљевство Александра Великог и његови наследници

35.       Хеленистичка култура

36.       Рим у доба краљева

37.       Рим у доба републике – борбе патриција и плебса

38.       Државно и друштвено уређење римске републике

39.       Римска освајања Италије

40.       Пунски ратови

41.       Македонски ратови

42.       Сирски рат и организација провинција

43.       Римска република у кризи

44.       Први и други тријумвират

45.       Религија и култура римске републике

46.       Доба принципата

47.       Владавина Октавијана Августа и култура Рима у доба принципата

48.       Доба домината

49.       Римска култура у доба Царства

50.       Хришћанство

51.       Прогони Хришћана и победа Хришћанства

52.       Подела царства, Готи и Хуни

53.       Јустинијанова обнова

54.       Балканско полуострво под римском влашћу

ГЕОГРАФИЈА

 1. Космос – небеска тела
 2. Унутрашња грађа Земљине коре
 3. Вулканизам
 4. Земљотреси
 5. Речна ерозија
 6. Абразија – типови обала
 7. Атмосфера
 8. Клима жарког појаса
 9. Поларна клима
 10. Реке
 11. Језера
 12. Земљиште
 13. Светско море
 14. Клима умереног појаса

БИОЛОГИЈА

1.         Хемијски састав ћелије

2.         Прокариотска и еукариотска ћелија

3.         Ћелијска мембрана

4.         Ћелијске органеле (једро, рибозоми, ендоплазматични ретикулум, Голџијев апарат)

5.         Ћелијске органеле (лизозоми, вакуоле, митохондрије, пластиди, цитоскелет)

6.         Животни циклус ћелије

7.         Ћелијске деобе

8.         Бактерије

9.         Вируси

10.       Раздео црвених алги

11.       Раздео мрких алги

12.       Раздео силикатних алги

13.       Раздео зелених алги

14.       Раздео еугленоидних алги

15.       Раздео пршљенчица

16.       Опште одлике гљива – грађа и размножавање

17.       Систематика гљива

18.       Раздео лишајева – опште одлике

19.       Систематика лишајева

20.       Екологија и распрострањеност лишајева

21.       Биљна ткива – творна

22.       Биљна ткива – паренхимска и механичка

23.       Биљна ткива – покорична

24.       Биљна ткива – проводна и секреторна

25.       Корен

26.       Изданак (пупољак, метаморфозе пупољка)

27.       Стабло

28.       Лист – грађа и метаморфоза листа

29.       Цвет

30.       Плод и семе

31.       Раздео маховина

32.       Раздео пречица

33.       Раздео раставића

34.       Раздео голосеменица

35.       Раздео скривеносеменица, класа дикотила

36.       Раздео скривеносемениоца, класа монокотила

МАТЕМАТИКА

1.         Исказ и основне операције са исказима

2.         Скупови и основне операције са скуповима

3.         Функције-дефиниција, особине, композиција функција, инверзна функција

4.         Размера и пропорција, директна и обрнута пропорционалност

5.         Процентни рачун

6.         Подударност троугла, ставови подударности

7.         Троугао

8.         Четвороугао

9.         Круг

10.       Полиноми једне променљиве

11.       Рационални алгебарски изрази

12.       Линеарна функција

13.       Линеарне једначине

14.       Линеарне неједначине

15.       Системи линеарних једначина – Гаусов метод

16.       Системи линеарних једначина – Крамеров метод

17.       Сличност троуглова

18.       Примена сличности на правоугли троугао

19.       Примена сличности на круг

20.       Тригонометријске функције оштрог угла

21.       Важнији тригонометријски идентитети

ФИЗИКА

 1. Средња и тренутна брзина
 2. Убрзање, тангенцијална и нормална компонента убрзања
 3. Равномерно променљиво праволинијско кретање (зависност брзине и пута од времена)
 4. Слободан пад, вертикални хитац
 5. Хоризонтални и коси хитац
 6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке (период, фреквенција, центрипетално убрзање)
 7. Ротационо кретање; угаона брзина и угаоно убрзање
 8. Маса и импулс
 9. Њутнови закони механике (I, II и III Њутнов закон)
 10. Центрипетална сила
 11. Инерцијални и неинерцијални референтни системи
 12. Динамика ротационог кретања (момент силе, момент инерције, момент импулса)
 13. Услови равнотеже тела
 14. Њутнов закон гравитације
 15. Земљина тежа и тежина тела
 16. Закон одржања импулса
 17. Рад силе
 18. Кинетичка енергија. Рад и промена кинетичке енергије
 19. Потенцијална енергија тела
 20. Закон одржања енергије у механици

ХЕМИЈА

1.         Врсте супстанци

2.         Структура атома

3.         Атомски (редни број) и масени број. Изотопи.

4.         Електронска конфигурација

5.         Одређивање групе и периоде у Периодном систему елемената на основу електронске конфигурације

6.         Хемијске везе – јонска и ковалентна веза

7.         Водонична веза

8.         Стехиометрија

9.         Мол, моларна маса, моларна запремина, Авогадров број

10.       Однос маса елемената у једињењима. Процентни састав једињења

11.       Брзина хемијске реакције

12.       Енергетске промене при хемијским реакцијама

13.       Повратне реакције

14.       Раствори – процентна концентрација

15.       Раствори – количинска концентрација

16.       Електролити – киселине, базе и соли (дисоцијација)

17.       Аренијусова и протолитичка теорија киселина и база

18.       Степен дисоцијације и константа дисоцијације киселина и база

19.       Оксидоредукционе реакције – одредјивање коефицијената у једначини оксидоредукционе реакције

20.       Редукциона средства

21.       Оксидациона средства

22.       Напонски низ метала

23.       Електролиза

24.       Хемијски извори електричне струје

25.       Хидролиза соли

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 1. Информација и информатика.
 2. Представљање разних типова информација (текстуалне, графичке и звучне).
 3. Јединице за мерење количине информација.
 4. Развој информационих технологија (прикупљања, складиштења, обраде, приказивања и преноса података).
 5. Значај и примена рачунара.
 6. Карактеристике информационог друштва.
 7. Архитектура рачунарског система
 8. Структура и принцип рада рачунара.
 9. Врсте меморије рачунара.
 10. Процесор.
 11. Матична плоча.
 12. Магистрала.
 13. Улазно-излазни уређаји.
 14. Утицај компоненти на перформансе рачунара.
 15. Оперативни систем.
 16. Системски софтвер.
 17. Апликативни софтвер.
 18. Верзије и модификације програма.
 19. Дистрибуција програмских производа (комерцијална, дељена (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл. trial)).
 20. Основни елементи графичког интерфејса оперативног система (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
 21. Датотека (атрибути датотеке, путања датотеке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
 22. Каталог.
 23. Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
 24. Основна подешавања оперативног система: подешавање датума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резолуције екрана), регионална подешавања, промена корисничких налога.
 25. Мултимедијалне могућности оперативног система.
 26. Једноставнија подешавања радног окружења текст  процесора.
 27. Подешавање и промена језика тастатуре („писма“).
 28. Операције са документима (креирање, отварање, премештање од једног до другог отвореног документа, чување, затварање).
 29. Уређивање текста.
 30. Коришћење симбола за форматирање.
 31. Премештање садржаја између више отворених докумената.
 32. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и времена, слика, текстуалних ефеката.
 33. Проналажење и замена задатог текста.
 34. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката.
 35. Уметање табеле у текст.
 36. Форматирање текста (страница, ред, маргине, проред).
 37. Исправљање грешака. Нумерација страница.
 38. Израда стилова.
 39. Коришћење готових шаблона и израда сопствених шаблона.
 40. Писање математичких формула.
 41. Генерисање садржаја и индекса појмова.
 42. Штампа докумената.
 43. Појам рачунарске мреже.
 44. Рачунари-сервери и рачунари клијенти.
 45. Глобална мрежа (Интернет).
 46. Интернет-провајдери и њихове мреже.
 47. Технологије приступа Интернету.
 48. Сервиси Интернета: WWW, FTP, електронска пошта, веб форуми. Веб-читачи.
 49. Претраживачи, претраживање и коришћење информација са Интернета.
 50. Интернет мапе. Виртуелни телефон.
 51. Друштвене мреже и њихово коришћење.
 52. Електронска трговина, електронско пословање и банкарство.
 53. Елекронски подржано учење.
 54. Право и етика на Интернету.
 55. Презентације и њихова примена.
 56. Основне етапе при развоју слајд – презентације.
 57. Правила дизајна презентације.
 58. Радно окружење програма за израду слајд презентација.
 59. 59.  Креирање фото-албум презентације.
 60. Типови „погледа“ на презентацију. Основне операције са слајдом.
 61. Додавање и форматирање текстуалних објеката.
 62. Додавање нетекстуалних објеката (графички, звучни, видео …).
 63. Анимација објеката слајда. Анимација прелаза између слајдова.
 64. Дизајн позадине и „мастер“ слајда.
 65. Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад).
 66. Подешавање параметара приказа презентације.
 67. Штампање презентације.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Музика у првобитној друштвеној заједници
 2. Музика старог века (прве цивилизације)
 3. Музика средњег века
 4. Музика ренесансе
 5. Инструментална музика ренесансе
 6. Музика барока и рококоа
 7. Даљи развој опере у XVIII веку
 8. Музика преткласике и класике
 9. Романтизам у музици
 10. Опера, оперета и балет у XIX веку

Напомена:

Ванредни ученик на испиту бира једну цедуљу (од понуђених најмање пет).

На цедуљи су три питања:

 • једно о одликама стила или периода (нпр. о ренесански, бароку и др)
 • једно о музичком облику (нпр. о миси, мотету, фуги и др)
 • једно о истакнутом композитору (нпр. Бах, Моцарт и др)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.         Сликарство палеолита

2.         Вајарство палеолита

3.         Неолит

4.         Архитектура египатске уметности

5.         Сликарство египатске уметности

6.         Вајарство египатске уметности

7.         Архитектура Месопотамије

8.         Сликарство Месопотамије

9.         Вајарство Месопотамије

10.       Крит

11.       Микена

12.       Класичан период Грчке уметности

13.       Хеленистичка уметност

14.       Архитектура римске уметности

15.       Вајарство римске уметности

16.       Сликарство римске уметности

17.       Старохришћанска уметност

18.       Романика

19.       Уметност Византије

20.       Готика

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.         Појам и значај физичког и моралног васпитања

2.         Утицај природних фактора на здрављеи физичку активност

3.         Поремећаји у исхрани

4.         Пулс као показатељ оптерећења

5.         Средства зависности (дуван, кофеин, алкохол)

6.         Средства зависности (марихуана, кокаин, екстази)

7.         Исхрана и физичко вежбање (беланчевине, угљени хидрати)

8.         Исхрана и физичко вежбање (масти, витамини)

9.         Корективна гимнастика (лордоза, кифоза)

10.       Контрола здравља

11.       Хигијена физичког вежбања

12.       Основни задаци вежби обликовања (избор и дозирање вежби)

13.       Повреде на часу физичког васпитања (рана, контузија, ликсација, дисторзија)

14.       Повреде на часу физичког васпитања (повреде мишића и тетива, фрактура, повреда кичме)

15.       Атлетика – трчање кратких стаза

16.       Атлетика – трчање средњих и дугих стаза

17.       Атлетика – штафетна трчања

18.       Атлетика – скок увис, скок удаљ

19.       Атлетика – подела атлетских дисциплина, бацање кугле

20.       Атлетика – крос, маратон

21.       Атлетика – десетобој, седмобој

22.       Атлетика – историјат, подела на атлетске дисциплине

23.       Рукомет – историјат, правила такмичења (играчи, трајање игре)

24.       Рукомет – правила игре (опрема, голман)

25.       Рукомет – правила игре (игра лоптом, досуђивање слободног ударца)

26.       Рукомет – правила игре (извођење слободног бацања, седмерац)

27.       Рукомет – правила игре (искључење, дисквалификација, искључење до краја утакмице)

28.       Рукомет – техника са лоптом

29.       Рукомет – техника без лопте

30.       Рукомет – шутирање на гол, тактика у одбрани

31.       Гимнастика – историјат, подела на гимнастичке дисциплине

32.       Гимнастика – партер (колут напред, колут назад)

33.       Стони тенис – правила игре (лоптица, лопта у игри, поен)

34.       Стони тенис – правила (трајање игре), техника бекхенда

35.       Стони тенис – правила (сервис), техника форхенда

36.       Фудбал – историјат, правила такмичења (терен за игру, гол, екипа)

37.       Фудбал – правила игре (замена играча, замна голмана, опрема играча)

38.       Фудбал – правила игре (трајање утакмице,погодак, почетак, наставак игре)

39.       Фудбал – правила игре (прекршаји – директан, индиректан, казнени ударац)

40.       Спортске игре и њихов значај

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Групна припадност
 2. Значај сличности и разлика међу људима
 3. Стереотипи и предрасуде
 4. Толеранција и дискриминација
 5. Предности групног рада
 6. Сарадња
 7. Спречавање вршњачког насиља
 8. Решавање проблема
 9. Изражавање мишљења
 10. Заштита права детета
 11. Одговорности детета
 12. Сарадња и такмичење
 13. Доношење одлука

ВЕРСКА НАСТАВА

1.         Хришћанство

2.         Христос

3.         Света литургија

4.         Вера и атеизам

5.         Личност

6.         Црква

7.         Хришћанске врлине

8.         Свето писмо

9.         Заједница, слобода и љубав

10.       Вера-знање-живот

11.       Исус Христос

12.       Библија

13.       Крсна слава

14.       Молитва Господња

15.       Богородица Дјева

II РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЗЕВНОСТ

 1. Доситеј Обрадовић – Живот и прикљученија
 2. Јован Стерија Поповић – Тврдица
 3. Пушкин – Евгеније Оњегин
 4. Вук Караџић као реформатор језика и правописа
 5. Вук Караџић као сакупљач народних умотворина
 6. Његош – Горски вијенац
 7. Бранко Радичевић – Кад млидијах умрети
 8. Ђура Јакшић – На липару
 9. Јован Јовановић Змај – Ђулићи и Ђулићи увеоци
 10. Лаза Костић – Санта Мариа делла Салуте
 11. Балзак – Чича Горио
 12. Лав Толстој – Ана Карењина
 13. Гогољ – Ревизор
 14. Милован Глишић – Глава шећера
 15. Радоје Домановић – Данга, Вођа
 16. Војислав Илић – Сиво суморно небо
 17. Иво Андрић – Мост на Жепи
 18. Именице
 19. Заменице
 20. Придеви
 21. Бројеви
 22. Глаголи

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Indirect Speach
  1. Conditional sentence 3 types
  1. The Sequence of Tenses
  1. The Present Perfect Simple/ Present Pefect Continuous Tense
  1. Past Tenses
  1. Future Forms
  1. Causative Form
  1. It’s a Small World
  1. Ivanhoe – the brave knight
  1. Job Interview
  1. Animal SOS
  1. The Phantom of the Opera
  1. Hungry Burglar
  1. Learning English with New Technology
  1. Are You Superstitious?

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 1. Hauslehrer – Leseverstandnistext
 2. Film – Lesen und Konversation
 3. Warum lernst du Deutsch? – Konversation
 4. Verkehrsmittel – Gesprach
 5. Musik ist uberall – Konversation
 6. Tierschuntz – Lesen und Verstehen
 7. Hauslehrer – Ubersetzung
 8. Andere Lander, andere Sitten – Konversation
 9. Alles Fussball – Lesen und Konversation
 10. Couch um Couch – Lesen und Konversation
 11. Fernsehen – Gesprach
 12. Wie wir leben – Konversation

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Celui qui n’avait jamais vu la mer
 2. On vi tune époque formidable
 3. Forum
 4. Sifferents choix
 5. Le Monde et ce qu’on en dit…
 6. La violence a la television
 7. La tolerance
 8. Peut- on gagner par la non-violence
 9. Une journee au lycee
 10. Inventions et creations francaises

РУСКИ ЈЕЗИК

 1. Первый урок:  Окно напротив – чтение, перевод, пересказ
 2. Разговорная тема: Мои летние каникулы
 3. Второй урок: Писательница – чтение, перевод, пересказ
 4. Разговорная тема: Внешность человека
 5. Третий урок: В квартире Достоевского – чтение, перевод, пересказ
 6. Разговорная тема: Мой дом, моя квартира, моя комната
 7. Четвёртый урок: Пасхальные колокола – чтение, перевод, пересказ
 8. Разговорная тема: Праздники России и Сербии
 9. Пятый урок: Макс, его жена, русский язык и общественный транспорт России – чтение, перевод, пересказ
 10. Разговорная тема: Ориентация в городе
 11. Шестой урок: Это был я – чтение, перевод, пересказ
 12. Разговорная тема: Погода
 13. Седьмой урок: Учительница и ICQ – чтение, перевод, пересказ
 14. Разговорная тема: Моя переписка

Грамматика: настоящее время глаголов, выражение прямого объекта, выражение места предложно-падежными конструкциями, полная и краткая формы прилагательных, определённые местоимения сам, самый, каждый, любой, всякий, прошедшее время, количественные числительные, переход имён прилагательных в существительные, повелительное наклонение, глаголы движения с приставками, префиксальные глаголы, выражение отрицания, деепричастия, действительное причастие настоящего и прошедшего времени

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.         Инфинитиви активни и пасивни презента, перфекта и футура

2.         Депонентни и семидепонентни глаголи

3.         Акузатив с инфинитивом

4.         Номинатив с инфинитивом

5.         Неправилни глаголи: volo, nolo, malo, eo, fero, fio, possum, prosum

6.         Партиципи

7.         Аблатив апсолутни

8.         Перифрастична активна коњугација

9.         Перифрастична пасивна коњугација

10.       Герундив и герунд

11.       Коњунктив; независни коњунктив

12.       Слагање времена (consecuto temporum)

13.       Зависне реченице: упитне; uz verba postulandi, curandi, impediendi, timendi;  намерне; условне; допусне; узрочне; последичне; поредбене; односне

Превод и анализа реценица из лекција од I – XX из уџбеника Латински језик за други разред гимназије; аутори: Марјанца Пакиж, Тања Киселички Вас; Милица Кисић –  ЗУНС, Београд

ПСИХОЛОГИЈА

 1. Методе у психологији
 2. Технике психолошког истраживања
 3. Органска основа психичког живота
 4. Осет и дражи
 5. Опажај
 6. Пажња
 7. Класично и емоционално условљавање
 8. Инструментално учење
 9. Учење увиђањем
 10. Учење по моделу
 11. Памћење
 12. Заборављање
 13. Мишљење
 14. Интелигенција, структура способности
 15. Емоције и емоционална стања
 16. Мотиви
 17. Фрустрације
 18. Конфликти
 19. Ставови
 20. Црте личности
 21. Развој личности
 22. Динамика личности
 23. Поремећаји понашања
 24. Поремећаји душевног живота
 25. Измењена стања свести
 26. Болести зависности
 27. Групе
 28. Комуникациони процес
 29. Пропаганда
 30. Извори социјализације
 31. Технике успешног учења
 32. Терстон о структури способности

ИСТОРИЈА

1.         Крај античког света – Велика сеоба народа

2.         Уређење хришћанске цркве

3.         Франачка држава

4.         Настанак феудализма

5.         Свакодневни живот у раном средњем веку

6.         Византија до XII века

7.         Настанак Светог римског царства

8.         Култура раног средњег века

9.         Досељавање Словена на Балкан

10.       Покрштавање Словена – мисија Светих Ћирила и Методија

11.       Словени и Авари

12.       Србија до XII века

13.       Србија кнеза Часлава

14.       Настанак средњовековних градова

15.       Крсташки ратови

16.       Друштво феудализма

17.       Успон западноевропских монархија (Француска, Енглеска и Свето римско царство)

18.       Живот у позном средњем веку

19.       Држава и црква у позном средњем веку

20.       Кијевска и Московска Русија

21.       Византијска култура (Комнини и ренесанса Палеолога)

22.       Држава Немањића

23.       Стефан Немања

24.       Растко – Сава Немањић

25.       Успон Немањића – владавина краљева Драгутина и Милутина

26.       Привреда и друштво немањићке Србије

27.       Стефан Урош III Дечански

28.       Стефан Душан силни

29.       Српска православна црква од XII до XV века

30.       Култура српске средњовековне државе

31.       Постанак и развој босанске државе

32.       Дубровник у средњем веку

33.       Србија после Душана силног

34.       Продор Турака на Балканско полуострво

35.       Косовска битка – историја и предање

36.       Српска деспотовина

37.       Пропаст Србије и Босне

38.       Држава Лазаревића и Бранковића

39.       Зета Балшића и Црнојевића

40.       Сеобе Срба – крај средњовековног света

ГЕОГРАФИЈА

 1. Европа – становништво и зоне цивилизације
 2. Природни прираштај
 3. Мегалополиси
 4. Структура становништва
 5. Латинска Америка – физичко-географске одлике
 6. Индустријализација
 7. Англо Америка – економско-географске одлике
 8. Аустралија и Океанија – физичко-географске одлике
 9. Азија – политичко-географска подела
 10. Европска унија
 11. Неравномеран развој, основна противречност савременог света
 12. Мултинационалне компаније
 13. Русија
 14. Европа – физичко-географске одлике
 15. Азија – становништво и зоне цивилизација

БИОЛОГИЈА

1.         Како биљка прима воду

2.         Транспирација

3.         Фотосинтеза

4.         Ћелијско дисање

5.         Кружење азота у природи

6.         Биљни хормони

7.         Клијање семена

8.         Везивно ткиво

9.         Виноградарски пуж

10.       Шкољке

11.       Метиљи- грађа и врсте

12.       Врсте симетрија код животиња

13.       Нервни сисмет

14.       Trihinelа spirаlis

15.       Кишна глиста

16.       Општи план грађе зглавкара

17.       Развиће код инсеката

18.       Морфолошке одлике кичмењака

19.       Опште одлике водоземаца

20.       Смена генерације код врсте обелије – морског жарњака

МАТЕМАТИКА

 1. Особине степена са целобројним изложиоцем
 2. Основне операције са коренима
 3. Рационалисање
 4. Операције са комплексним бројевима
 5. Модул комплексног броја
 6. Образац за решавање квадратне једначине
 7. Природа решења квадратне једначине
 8. Виетове формуле
 9. Функције y=xи  y=-x2
 10. Свођење квадратног тринома на канонски облик
 11. График и особине функције  y = a(x-m)2 + n
 12. Квадратне неједначине
 13. Ирационалне једначине
 14. Експоненцијалне функције, графици и особине
 15. Логаритамске функције, графици и особине
 16. Основне операције са логаритмима
 17. Дефиниције тригонометријских функција
 18. Свођење тригонометријских функција на оштар угао
 19. Представљање тригонометријских функција на тригонометријском кругу
 20. Тригонометријске функције збира и разлике углова
 21. Тригонометријске функције двоструког угла и полуугла
 22. Графици синусне и косинусне функције
 23. Тригонометријске једначине
 24. Тригонометријске неједначине
 25. Синусна и косинусна теорема

ФИЗИКА

Молекулско-кинетичка теорија гасова

 1. Расподела молекула по брзинама
 2. Модел идеалног гаса
 3. Основна једначина молекулско-кинетичке теорије гасова
 4. Општа једначина гасног стања (извођење)
 5. Гасни закони

Термодинамика

 • Унутрашња енергија и количина топлоте
 • Први принцип термодинамике
 • Капацитивност и специфична топлотна капацитивност гасова
 • Адијабатски процес
 • Други принцип термодинамике
 • Карноов циклус

Основи динамике флуида

 1.  Једначина континуитета
 2. Бернулијева једначина

Молекулске силе и агрегатна стања

 1. Особине молекулских сила
 2. Топлотно ширење чврстих и течних тела
 3. Кристали
 4. Хуков закон
 5. Вискозност, површински напон и капиларност
 6. Фазни прелази

Електростатика

 • Кулонов закон
 • Електрично поље (јачина електричног поља, потенцијал електричног поља)
 • Потенцијална енергија електричног поља. Рад електричног поља и електрични напон
 • Проводник у електричном пољу
 • Електрична капацитивност. Кондензатори. Везивање кондензатора
 • Енергија електричног поља

Стална електрична струја

 • Извори струје и електромоторна сила
 • Јачина и густина струје
 • Омов закон за део кола и електрична отпорност проводника
 • Џулов закон
 • Омов закон за струјно коло
 • Кирхофова правила

ХЕМИЈА

1.         Водоник – добијање и својства

2.         Једињења водоника. Вода

3.         Алкални метали – својства, добијање и реакције

4.         Једињења алкалних метала – оксиди, хидроксиди и соли

5.         Земноалкални метали – својства, добијање и реакције

6.         Једињења калцијума; калцијум-оксид, калцијум-хидроксид и калцијум-карбонат

7.         Једињења магнезијума: магнезијум-оксид, магнезијум-хидроксид

8.         Алуминијум и једињења

9.         Угљеник – налажење у природи, својства дијаманта и графита

10.       Оксиди угљеника – својства, добијање, реакције

11.       Карбонатна киселине – својства и реакције

12.       Азот – добијање, својства, налажење у природи

13.       Амонијак и његове соли – својства

14.       Азотови оксиди – својства и најважније реакције

15.       Азотна киселина – добијање и својства

16.       Фосфор и једињења – својства и реакције

17.       Сумпор – својства

18.       Оксиди и киселине сумпора – својства и реакције

19.       Сумпорна киселина – својства, добијање и значај

20.       Халогени елементи – добијање и својства

21.       Халогено водоничне киселине (хлороводонична киселина) – добијање и својства

22.       Кисеоничне киселине халогених елемената – примери и својства

23.       Племенити гасови – својства и примена

24.       Прелазн метали – опште карактеристике

25.       Гвожђе и челик – својства, добијање

26.       Манган и хром – преглед једињења и својства

27.       Цинк и жива – преглед једињења и својства

28.       Бакар,сребро,злато,својства и примери једињења

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 1. Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење таквих приказа).
 2. Основни појмови о програмима за рад са табелама (структура документа, формати датотека)
 3. Подешавање радног окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум…)
 4. Додавање, брисање, премештање и преименовање радних листова
 5. Типови података.
 6. Уношење података у табелу (појединачни садржаји ћелија и аутоматске попуне)
 7. Подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и колона
 8. Уношење формула са основним аритметичким операцијама, користећи референце ћелије
 9. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, максимум, пребројавање, заокруживање
 10. Логичке функције
 11. Форматирање ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије)
 12. Сортирање и филтрирање
 13. Намена различитих типова графикона, приказивање података из табеле помоћу графикона
 14. Подешавање изгледа странице документа за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна)
 15. Прегледање документа пре штампања, аутоматско штампање насловног реда, штампање опсега ћелија, целог радног листа, целог документа, графикона и одређивање броја копија, штампање документа.
 16. Начини представљања слика у рачунару; векторска и растерска графика
 17. 17.  Карактеристике рачунарске графике резолуција и број боја
 18. Класификација програма за рад са рачунарском графиком
 19. Формати датотека
 20. Улазне и излазне графичке јединице
 21. Пример програма за креирање и обраду растерске графике
 22. Увоз слике са камере и скенера
 23. Основне корекције слике
 24. Промена резолуције слике и формата датотеке
 25. Оптимизација за веб
 26. Организовање фото-албума.
 27. Штампање растерске графике.
 28. Алати за цртање. Палете боја.
 29. Ефекти, маске, исецање, брисање, копирање делова слике, подешавање осветљености, контраста итд.
 30. Ретуширање и фото монтажа
 31. Додавање текста.
 32. Пример програма за креирање векторске графике. Подешавање радног окружења.
 33. Цртање основних графичких елемената–објеката.
 34. Трансформације објеката. Комбиновање објеката. Додавање текста.
 35. Комбинација растерске и векторске графике.
 36. Слојеви. Глобални преглед цртежа.
 37. Штампање векторске графике.
 38. Начини представљања звука у рачунару.
 39. Основни формати записа звука (WAV, MP3, MIDI,…)
 40. Програми за репродукцију звучних записа
 41. Пример програма за снимање звука
 42. Начини представљања видео-записа у рачунару
 43. Основни формати видео-записа
 44. Програми за репродукцију видео записа
 45. Увоз видео записа са дигиталне камере
 46. Пример програма за монтажу видео записа (комбинација слике, видеа и звука)
 47. Постављање видео записа на веб
 48. Веб апликације за рад са документима (рад „у облаку“, енгл. cloud computing). Дељење докумената на вебу
 49. Блог. Вики-алат. Електронски портфолио

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Националне школе
 2. Национална школа у Русији у XIX веку
 3. Национална школа у Чешкој у XIX веку
 4. Музика у Србији у XIX веку
 5. Опера на почетку XX века
 6. Импресионизам
 7. Музика XX века
 8. Експресионизам
 9. Додекафонија
 10. Неокласицизам
 11. Националне школе у XX веку
 12. Југословенска музика у XX веку
 13. Музичка авангарда
 14. Српска савремена музика
 15. Џез и остали жанрови
 16. Музика као примењена уметност
 17. Филмска музика

Напомена:

Ванредни ученик на испиту бира једну цедуљу (од понуђених најмање пет).

На цедуљи су три питања:

 • једно о одликама стила (нпр. о романтизму, импресионизму и др)
 • једно о музичком облику (нпр. о опери, балету, соло-песми и др)
 • једно о истакнутом композитору (нпр. Чајковски, Мокрањац, Пучини и др)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.         Уметност ренесансе

2.         Барок

3.         Рококо

4.         Уметност 19. века

5.         Неокласицизам

6.         Романтизам

7.         Реализам

8.         Импресионизам

9.         Постимпресионизам

10.       Експресионизам

11.       Надреализам

12.       Правци прве половине 20. века

13.       Врсте и појаве у уметности у другој половини 20. века

14.       Примењена уметност

15.       Савремена уметност

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.         Основне физичке способности

2.         Пулс као показатељ оптерећења

3.         Исхрана и физичко вежбање (масти, витамини)

4.         Исхрана и физичко вежбање (беланчевине, угљени хидрати)

5.         Појам и значај физичког и моралног васпитања

6.         Утицај природних фактора на здравље и физичку активност

7.         Корективна гимнастика, деформитети тела – сколиоза, равна стопала

8.         Поремећаји у исхрани

9.         Средства зависности (марихуана, кокаин, екстази)

10.       Средства зависности (дуван, кофеин, алкохол)

11.       Хигијена физичког вежбања

12.       Час физичког васпитања (фазе)

13.       Контрола здравља

14.       Повреде на часу физичког васпитања (рана, контузија, ликсација, дисторзија)

15.       Основни задаци вежби обликовања (избор и дозирање вежби)

16.       Одбојка – историјат, правила игре (простор за игру, екипа)

17.       Одбојка – правила игре (освајање поена, грешка, победа)

18.       Одбојка – правила игре (ротација, одигравање екипе)

19.       Одбојка – сервис, блокирање

20.       Одбојка – техника одбијања лопте прстима

21.       Одбојка – техника одбијања лопте чекићем

22.       Гимнастика – историјат, подела на гимнастичке дисциплине

23.       Гимнастика – партер (колут напред, колут назад)

24.       Гимнастика – партер (летећи колут, летећи колут са залетом)

25.       Гимнастика – мост, премет странце

26.       Пливање – историјат, правила игре

27.       Пливање – подела на пливачке стилове

28.       Пливање – слободни стил, окрет у краулу

29.       Пливање – прсни стил

30.       Пливање – леђни стил, делфин

31.       Подела пливачких дисциплина, остали спортови који садрже пливање

32.       Фудбал – правила игре (прекршаји –директан, индиректан, казнени ударац)

33.       Фудбал – правила игре (неспортско понашање, жути, црвени картон)

34.       Фудбал – правила игре (искључење, корнер, офсајд)

35.       Фудбал техника ударца ногом и главом

36.       Фудбал – примање лопте, дриблинг

37.       Фудбал – тактика

38.       Атлетика – трчање средњих и дугих стаза

39.       Атлетика – крос, маратон

40.       Атлетика – правила такмичења (трчање, скокови, бацање)

41.       Атлетика – трчање кратких стаза

42.       Стони тенис – правила (трајање игре), техника бекхенда

43.       Стони тенис – техника форхенда

44.       Олимпијске игре – историјат, олимпијске организације

45.       Олимпијске игре – олимпијска обележја, награђивање победника

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Потребе и права
 2. Међународни документи о заштити права
 3. Права и вредности
 4. Врсте права
 5. Сукоб права
 6. Дечја и људска права
 7. Одговорности одраслих
 8. Одговорности деце
 9. Кршење права детета
 10. Заштита права детета
 11. Партиципација у школи
 12. Права и закони

ВЕРСКА НАСТАВА

1.         Вера у Бога у Старом Завету

2.         Вера у Бога у Новом Завету

3.         Света Тројица

4.         Бог Отац

5.         Бог Син

6.         Бог Свети Дух

7.         Исус Христос

8.         Личност

9.         Црква

10.       Православно учење о Цркви

11.       Религија или Црква

12.       Крсна Слава

13.       Симбол вере

14.       Васељенски сабори

15.       Историја Хришћанске цркве

III РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 1. Модерна у европској књижевности и њени представници
 2. Шарл Бодлер – Везе, Албатрос
 3. Артур Рембо – Офелија
 4. Антон Павлович Чехов – Ујка Вања
 5. Алекса Шантић – Претпразничко вече
 6. Алекса Шантић – Вече на шкољу
 7. Јован Дучић – Јабланови
 8. Милан Ракић – Искрена песма
 9. Милан Ракић – Долап
 10. Бора Станковић – Коштана
 11. Бора Станковић – Нечиста крв
 12. Владимир Мајаковски – Облак у панталонама
 13. Милутин Бојић – Плава гробница
 14. Милош Црњански – Суматра
 15. Милош Црњански – Сеобе 1
 16. Франц Кафка – Процес
 17. Ернест Хемингве – Старац и море
 18. Иво Андрић – На Дрини ћуприја
 19. Основни појмови о извођењу речи
 20. Реченице у ширем и ужем смислу
 21. Синтагме – врсте

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Tenses ( Present, Past, Future, Perfect)
 2. Reported Speech
 3. Conditional Sentences
 4. Passive Voice
 5. Gerund
 6. Participles
 7. Infinitives
 8. Modals( +Present inf./ +perfect inf.)
 9. Actions speak louder
 10. Brinding the gap
 11. Dealing with difficult people
 12. Amazing People
 13. Myths and Facts
 14. Texts A/B page 55
 15. The Secret World of Animals
 16. Move to the Music
 17. No place like Home

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 1. Ein Wochenende in der Provinz – Lesen und Verstehen
 2. Im Café – Horverstehen
 3. Mein Nachbar – Konversation
 4. der Traum vom Fliegen – Konversation
 5. Der Walzerkonig – Lesen und Verstehen
 6. Marlene Dietrich – Ubersetzung
 7. Club Oder Verien – Leseverstandnistext
 8. Bill Gates – Ubersetzung
 9. Der blaue Engel – Lesen und Konversation
 10. Ein Stuck Freiheit – Lesen und Ubersetzung
 11. Computer – Konversation
 12. Schokolade ist ein Gemuse – Lesen und Konversation

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. La rencontre
 2. Vive les cons
 3. Une interviewavec Depardieu
 4. L’ Europe dans un mouchoir
 5. Embouteillages
 6. Touchez pas au Tabou!
 7. M comme musique
 8. Montesquieu
 9. De l’ informatique
 10. La peur

РУСКИ ЈЕЗИК

 1. Первый урок:  Верховая езда – чтение, перевод, пересказ
 2. Разговорная тема: Моё свободное время
 3. Второй урок: О трудностях и радостях жизни в семье – чтение, перевод, пересказ
 4. Разговорная тема: Моя семья
 5. Третий урок: Ночная фиалка – чтение, перевод, пересказ
 6. Разговорная тема: Моя страна, природа, города (моё любимое место на свете)
 7. Четвёртый урок: Воздвигнутые из пепла – чтение, перевод, пересказ
 8. Разговорная тема: Культура – общее благо
 9. Пятый урок: Рок группа Кино – чтение, перевод, пересказ
 10. Разговорная тема: Музыка
 11. Шестой урок: В поисках хлеба и мира – чтение, перевод, пересказ
 12. Разговорная тема: Русские в Сербии
 13. Седьмой урок: До открытия пеницилина – чтение, перевод, пересказ

Разговорная тема: Здоровье

Грамматика: число имён существительных , singularia tantum, количественные числительные, простая и сложная сравнительная степень, имена числитеьные полтора, полторы, полтораста, пол-, полу-, существительные м. и ж. рода на -ь, порядковые числительные, обозначение часового времени и даты, превосходная степень, неопределённые местоимения и наречия,  прилагательные, образованные от существительныч при помощи суффиксов -н-, -ан-, -ян-, -ин-, -онн-, -енн-, сложноподчинённое предложение, отрицательные местоимения и наречия, приставочные глаголы движения, отрицательные местоимения некого, нечего, выражение согласия/несогласия, действительные причастия, выражение отрицания, пассивные конструкции, притяжательное местоимение свой, выражение побуждения, приказа и совета, безличные предложения, страдательное причастие настоящего и прошедшего времени

ФИЛОЗОФИЈА

 1. Појам логике и њен предмет проучавања
 2. Обим и садржај појма
 3. Врсте појмова
 4. Односи међу појмовима
 5. Појам дефиниције и њени елементи
 6. Правила дефинисања
 7. Врсте судова
 8. Анализа истинитости суда помоћу истинитосних таблица
 9. Односи међу судовима
 10. Појам закључка и његове врсте
 11. Појам непосредног закључка и његове врсте
 12. Појам индуктивног закључка и његове врсте
 13. Врсте силогизма
 14. Појам доказа и његове врсте
 15. Логичке грешке

ИСТОРИЈА

1.         Открића Новог века

2.         Мануфактура и револуција цена

3.         Хуманизам и ренесанса

4.         Доба великих географских открића

5.         Карло V Хабзбург

6.         Мартин Лутер

7.         Ширење реформације Калвинизам и Англиканска црква

8.         Васељенска патријаршија и унијати

9.         Језуити, Лојола и Трентски концил

10.       Верски ратови

11.       Појам апсолутистичке монархије

12.       Шпанија и Низоземска

13.       Енглеска и Француска

14.       Пруска, Шведска и Пољска

15.       Русија од Ивана Суровог до Петра Великог

16.       Петар Велики

17.       Катарина II

18.       Ратови Турске против хришћанских сила Европе

19.       Уређење Турске

20.       Турски феудализам, исламизација и култура

21.       Српске земље у турском царству (администрација и друштвене групе)

22.       Пећка патријаршија

23.       Сеобе Срба

24.       Хајдуци и ускоци

25.       Кочина крајина

26.       Аустријска монархија – Хабзбурзи

27.       Војна крајина

28.       Марија Терезија

29.       Јозеф II

30.       Насељавање Срба у јужну Угарску

31.       Српске привилегије

32.       Просветитељство у Срба

33.       Свакодневица и приватни живот Срба у Аустрији

34.       Дубровник

35.       Млеци и Срби

36.       Енглеска револуција

37.       Америчка револуција

38.       Епоха просвећености у Европи

39.       Француска револуција – републиканска Француска

40.       Наполеон Бонапарте и његова освајања

41.       Бечки конгрес и Света алијанса

42.       Идеје 1830-1878 – нација и држава

43.       Грчка револуција

44.       Револуције у Европи 1848.

45.       Уједињење Италије

46.       Уједињење Немачке

47.       Француска у доба Наполеона III

48.       Русија у време Николаја II и Александра II

49.       Турска – Источно питање и модернизација државе

50.       Аустро Угарска од 1848. до Берлинског конгреса 1878.

51.       Востани Сербије

52.       Сретење у Орашцу и прве устаничке победе

53.       Иванковац, Мишар, Делиград и ослобођење Београда

54.       Чегар

55.       Битке код Варварина и Лознице

56.       Букурешки мир

57.       Одбрана Србије и пропаст устанка

58.       Хаџи Проданова буна 1814.

59.       Збор у Такову и битке Другог српског устанка

60.       Обнова српске државе

61.       Устаничка дипломатија и европске силе

62.       Хатишерифи и укидање феудализма

63.       Свакодневни живот Срба – одевање и обичаји

64.       Три вожда и три препорода

65.       Обреновићи Милан и Михаило

66.       Уставобранитељи и њихова влада

67.       Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића

68.       Кнез Милан – Независна Србија

69.       Привреда и друштво Србије од 1835. до 1878.

70.       Владичанство Петра II Петровића Његоша

71.       Петар II Петровић Његош

72.       Књаз Данило

73.       Књаз и краљ Никола

74.       Привреда и друштво Црне Горе

75.       Босанско-херцеговачки беговат и устанци у Босни и Херцеговини

76.       Карловачка митрополија

77.       Војводина Српска

78.       Српска патријаршија и Мајска скупштина

79.       Српска народна слободоумна странка и Светозар Милетић

80.       Војна граница – Далмација, Славонија и цивилна Хрватска

81.       Српске деобе

82.       Културни препород Срба

ГЕОГРАФИЈА

1.         Балканско полуострво

2.         Панонска низија

3.         Туризам

4.         Језера

5.         Структура становништва

6.         Земљорадња

7.         Лака индустрија

8.         Тло  земљиште

9.         Насеља

10.       Реке

11.       Елементи и фактори климе

12.       Војводина

13.       Старовлашко-рашка висија

14.       Клима планинске области

15.       Трговина

БИОЛОГИЈА

1.         Хемијски састав ћелије

2.         Принцип повратне спреге

3.         Нервна ћелија и нервно ткиво

4.         Акциони потенцијал

5.         Велики мозак

6.         Чула

7.         Контракција попречно пругастих мишића

8.         Конформисти

9.         Кичмена мождина

10.       Централна синапса

11.       Крвне групе

12.       Функционална анатомија срца сисара

13.       Крвни судови

14.       Вентилација плућа и плућни волумен

15.       Дисајни покрети и регулација дисања

16.       Лимфа

17.       Сан и спавање

18.       Говор

19.       Хипоталамус

20.       Срчани циклус

МАТЕМАТИКА

I ПОЛИЕДРИ

 1. Површина и запремина правилне призме
 2. Површина и запремина правилне пирамиде
 3. Призма и њени равни пресеци
 4. Пирамида и њени равни пресеци
 5. Правилни полиедри
 6. Зарубљена пирамида

II ОБРТНА ТЕЛА

 1. Површина и запремина ваљка
 2. Површина и запремина купе
 3. Површина и запремина зарубљене купе
 4. Површина и запремина лопте

III ВЕКТОРИ И ДЕТЕРМИНАНТЕ

 1. Гаусов поступак
 2. Сарусово правило
 3. Особине детерминанти трећег реда
 4. Крамерова теорема
 5. Скаларни производ
 6. Векторски производ
 7. Мешовити производ

IV АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ

 1. Растојање између две тачке
 2. Подела дужи у датом односу
 3. Површина троугла
 4. Разни облици једначине праве
 5. Две праве
 6. Једначина кружнице, права и кружница
 7. Два круга
 8. Елипса
 9. Хипербола
 10. Парабола

V МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА И НИЗОВИ

 1. Принцип математичке индукције
 2. Аритметички низ
 3. Геометријски низ
 4. Гранична вредност низа
 5. Геометријски ред

VI КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ

 1. Тригонометријски облик комплексног броја
 2. Моаврова формула
 3. Кореновање комплексних бројева

ФИЗИКА

1. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

1.         Електромагнетна индукција у покретном проводнику

2.         Електромагнетна индукција у непокретном проводнику

3.         Фарадејев закон

4.         Ленцово правило

5.         Самоиндукција

2. ОСЦИЛАЦИЈЕ

6.         Карактеристике осцилаторног кретања

7.         Зависност елонгације, брзине и убрзања хармонијског осцилатора од времена

8.         Енергија хармонијског осцилатора

9.         Математичко клатнo

10.       Физичко клатно

11.       Електромагнентне осцилације

12.       Непригушене (слободне) и пригушене осцилације

13.       Принудне осцилације. Резонанца

3. НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

14.       Генератор наизменичне струје

15.       Синусоидалне промене струје и напона. Фазори

16.       Термогени, индуктивни и капацитивни отпор у колу наизменичне струје

17.       Омов закон за коло наизменичне струје

18.       Снага наизменичне струје

19.       Трансформатори

4. МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ И АКУСТИКА

20.       Попречни и уздужни таласи

21.       Таласна дужина и брзина таласа

22.       Енергија и интензитет механичких таласа

23.       Једначина таласа

24.       Одбијањ и преламање таласа

25.       Доплеров ефекат

5. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ И ТАЛАСНА ОПТИКА

26.       Једначине електромагнетних таласа

27.       Спектар електромагнетних таласа

28.       Интерференција светлости

29.       Дифракција светлости

30.       Поларизација светлости

ХЕМИЈА

1.         Опште карактеристике органских једињења

2.         Алкани – номенклатура, добијање, реакције алкана

3.         Алкени – номенклатура, добијање, реакције алкена

4.         Алкини – номенклатура, добијање, реакције алкина

5.         Циклоалкани – својства, примери

6.         Арени – својства и реакције

7.         Халогеналкани – номенклатура, својства

8.         Алкохоли – подела, номенклатура, добијање,

9.         Реакције алкохола

10.       Феноли – структура, номенклатура и реакције

11.       Етри – номенклатура, структура и реакције

12.       Алдехиди – структура, , номенклатура, добијање

13.       Алдехиди – номенклатура и реакције

14.       Кетони – структура, , номенклатура, добијање и реакције

15.       Кетони – номенклатура и реакције

16.       Карбоксилне киселиен – структура, номенклатура и добијање

17.       Карбоксилне киселине – номенклатура, структура и реакције

18.       Деривати карбоксилних киселина – подела, номенклатура и реакције

19.       Естри – структура, номенклатура, реакција сапонификације

20.       Амиди – структура, номенклатура, реакције

21.       Амини – подела, номенклатура, реакције

22.       Хетероциклична једињења – примери, својства

23.       Нитроједињења – номенклатура, реакције

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 1. Решавање проблема помоћу рачунара
 2. Основи алгоритмизације. Трансформација проблема на облик погодан за решавање на рачунару. Програмски језици и њихова синтакса и семантика.
 3. Програми засновани на прозорима. Основне карактеристике програма заснованих на прозорима. Елементи графичког корисничког интерфејса (Graphical User Interface)
 4. Програми руковођени догађајима (догађаји, извор и догађаја и обрада догађаја).
 5. Увод у развојно окружење програмског језика
 6. Почетак рада и управљање развојним окружењем
 7. Празан пројекат. Чување и отварање пројекта. Форма и подешавање њених својстава. Додавање компоненти форми. Компонента у жижи.
 8. Једноставне компоненте: натпис (Label)
 9. Оквир за уношење и приказивање текста, дугме (Button), часовник (Timer) и оквир за графички објекат.
 10. Својства компоненти и њихово подешавање. Догађаји компоненти и обрада догађаја.
 11. Типови података. Целобројни тип.
 12. Опсег целобројног типа. Аритметичке операције, операције поређења и стандардне функције дефинисане на целобројном типу. Приоритет операција.
 13. Реални тип. Опсег реалног типа. Аритметичке операције и стандардне функције дефинисане на реалном типу.
 14. Логички тип. Знаковни тип.
 15. Низовни тип.
 16. Стринг тип и основне функције за рад са стринговима.
 17. Набројиви тип.
 18. Класа и методе класе–основни појмови.
 19. Наредбе и изрази
 20. Синтакса и семантика израза.
 21. Аритметички изрази. Логички изрази.
 22. Наредба доделе.
 23. Конверзија типова података.
 24. Уношење и приказивање података.
 25. Алгоритам размене вредности две променљиве.
 26. Програмирање израчунавања по једноставним математичким формулама.
 27. Наредбa гранања if. Синтакса наредбе if
 28. Алгоритми за: одређивање минимума/максимума два/три броја;
 29. Алгоритми за уређивање два/три броја у монотоно неопадајући/нерастући поредак;
 30. Алгоритми за одређивање сутрашњег и јучерашњег датума;
 31. Алгоритми за приказ назива дана у недељи на основу учитаног редног броја дана.
 32. Компоненте избора и контејнерске компоненте
 33. Компоненте избора: радио-дугме (RadioButton)
 34. Оквир за потврду (CheckBox)
 35. Оквир с листом (ListBox)
 36. Комбиновани оквир (ComboBox).
 37. Контејнерске компоненте: оквир за групу (GroupBox), плоча (Panel).
 38. 38.         Наредбе за организацију циклуса. Синтакса наредби за организацију циклуса.
 39. Примена наредби break и continue у циклусима.
 40. Алгоритми за: табелирање вредности функција;
 41. Алгоритми за израчунавање сума и производа;
 42. Алгоритми за испитивање својстава целих бројева.
 43. Опис класе. Опис методе класе (функције и процедуре).
 44. Формални параметри методе. Тело методе.
 45. Синтакса позива методе. Стварни параметри методе. Локалне променљиве методе.
 46. Поља класе.
 47. Примери развоја програма коришћењем принципа ”од општег ка посебном”.
 48. Тип низа
 49. Једнодимензионални низови.
 50. Алгоритми са низовима:основне операције са низовима.
 51. Алгоритми за израчунавање просечне вредности.
 52. Алгоритми за израчунавање минималне/максималне вредности низа.
 53. Алгоритми за претраживање у низу.
 54. Алгоритми за сортирање низа.
 55. Дводимензионални низови. Алгоритми за израчунавања и трансформације на табели и њеним деловима.
 56. Визуелна компонента за табеларни приказ текста.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.         Повреде на часу физичког васпитања (фрактура, контузија, ликсација, дисторзија)

2.         Корективна гимнастика, деформитети тела (сколиоза, лордоза)

3.         Корективна гимнастика, деформитети тела (кифоза, равна стопала)

4.         Утицај природних фактора на здравље и физичку активност

5.         Пулс као показатељ оптерећења

6.         Исхрана и физичко вежбање (беланчевине, витамини)

7.         Исхрана и физичко вежбање (масти, угљени хидрати)

8.         Поремећаји у исхрани

9.         Средства зависности (алкохол, кокаин, екстази)

10.       Средства зависности (дуван, кофеин, марихуана)

11.       Појам и значај физичког и моралног васпитања

12.       Контрола здравља

13.       Олимпијске игре – историјат, награђивање победника

14.       Олимпијске игре – олимпијска обележја, олимпијске организације

15.       Кошарка – историјат, правила игре (терен, обруч, опрема играча, победник)

16.       Кошарка – правила игре (трајање игре, игра, погодак, победник)

17.       Кошарка – статус лопте, тајм-аут

18.       Кошарка – правила 3, 8, 24 секунде

19.       Кошарка – грешке

20.       Кошарка – техника са лоптом (држање, хватање, додавање)

21.       Кошарка – шутирање, слободно бацање као специфичан шут

22.       Кошарка – тактика у нападу и одбрани

23.       Кошарка – техника без лопте (пивотирање, скокови, финтирање)

24.       Фудбал – правила игре (прекршаји – директан, казнени ударац)

25.       Фудбал – историјат, правила игре (терен за игру, гол, екипа)

26.       Фудбал – правила игре (неспортско понашање, жути, црвени картон)

27.       Фудбал – правила игре (искључење, корнер, офсајд)

28.       Фудбал – техника ударца ногом, дриблинг

29.       Фудбал – техника ударца главом, примање лопте

30.       Фудбал – тактика

31.       Гимнастика – прескок (згрчка, разношка)

32.       Гимнастика – двовисински и паралелни разбој

33.       Гимнастика – греда (наскоци, саскоци)

34.       Гимнастика – греда (скокови, окрети)

35.       Гимнастика – историјат, подела на гимнастичке дисциплине

36.       Стони тенис – сервис, техника форхенда

37.       Стони тенис – правила (трајање игре), техника бекхенда

38.       Пливање – подела пливачких дисциплина по стиловима, остали спортови који садрже пливање

39.       Пливање – слободни стил

40.       Спортске игре и њихов значај

41.       Тенис – историјат, правила игре (поен, бодовање током игре)

42.       Тенис – сервис, смеч, tai break

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.         Демократија и демократско одлучивање

2.         Ограничења власти

3.         Подела власти

4.         Грађански активизам

5.         Грађанска иницијатива

6.         Појам грађанин/грађанка

7.         Грађанско и цивилно друштво

8.         Карактеристике цивилног друштва

9.         Однос цивилног друштва и државе

10.       Формулисање грађанске иницијативе

11.       Удружења грађана

12.       Грађански живот, политика, власт

ВЕРСКА НАСТАВА

1.         Христос

2.         Христово страдање и смрт

3.         Васкрсење Христово

4.         Христос-Богочовек

5.         Исус Христос – нови Адам

6.         Дух Свети у тајнама

7.         Крштење и миропомазање

8.         Рукоположење

9.         Литургија

10.       царство Божије

11.       Епископ

12.       Службе у цркви

13.       Распеће и Васкрсење Христово

14.       Иконографија

15.       Православне иконе

IV РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.         Уметник-дело-читалац; есеј: Разговор са Гојом – Иво Андрић

2.         Слојевито структурно књижевно дело

3.         Слој значења у песми  Каленић – Васко Попа

4.         Аналитички И синтетички круг у песми Васка Попе – Очију твојих да није

5.         Лингвистички приступ књижевно-уметничком тексту Васка Попе

6.         Алберт Ками – Странац

7.         Самјуел Бекет – Чекајући Годоа

8.         Десанка Максимовић – Тражим помиловање

9.         Васко Попа – Кора

10.       Стеван Раичковић – Камена успаванка

11.       Миодраг Павловић – 87 песама

12.       Иво Андрић – Проклета авлија

13.       Меша Селимовић – Дервиш и смрт

14.       Добрица Ћосић – Корени

15.       Добрица Ћосић – Време смрти, прва књига

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Reported Speech
 2. Conditional Sentences ( I, II, III)
 3. Passive
 4. Gerund
 5. Participles
 6. Infinitives
 7. Modals
 8. Tenses ( Present, Past, Future, Perfect)
 9. Courtship through the ages
 10. Life in 2050 – Global disaster
 11. Are mobile phones wiping out our bees?
 12. Noise
 13. How to beat stress…
 14. April fooled?

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 1. Reisemotive – Lesen und Antworte auf die Fragen
 2. Fuhrerschein Und Autofahren in … – Lesen und Ubersetzung
 3. Hotel Mama – Lesen und Ubersetzung
 4. Wenn mn neu ist… – Lesen und Ubersetzung
 5. Homo Faber – Lesen und Antworte auf die Fragen und Ubersetzung
 6. Kind auf Trebe – Lesen und Ubersetzung
 7. Leben aus dem Labor – Lesen und Ubersetzung

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Valeurs collectives et valeurs individuelles
 2. Quelques faits divers
 3. une affaire mysterieuse
 4. vivons avec ceux qui nous aiment
 5. L’argent: le peche francais
 6. Tout par l’ electricite
 7. Nous travaillerons de moins en moins
 8. Personne n;est a l’abri, sauf…
 9. Avons-nous vraiment besoin de vacances?
 10. Une drole d’idee nee dans la Grece antique

РУСКИ ЈЕЗИК

 1. Первый урок:  Война без особых причин – чтение, перевод, пересказ
 2. Разговорная тема: Проблемы молодёжи
 3. Второй урок: Туризм и его плюсы и минусы – чтение, перевод, пересказ
 4. Разговорная тема: Путешествия
 5. Третий урок: Интервью с режиссёром Алексеем Балабановын – чтение, перевод, пересказ
 6. Разговорная тема: Моё любимое кино/спектакль
 7. Четвёртый урок:  Когда закончится нефть? – чтение, перевод, пересказ
 8. Разговорная тема: Природные богатства России и Сербии
 9. Пятый урок: Имя России: Александр Невский – чтение, перевод, пересказ
 10. Разговорная тема: Самый лучший представитель Сербии (по-твоему)
 11. Шестой урок: Смарт-кроссовки, Электренные классные журналы, Чемпионат имра по футболу – чтение, перевод, пересказ
 12. Разговорная тема: Хорошие и плохие стороны современных технологий
 13. Седьмой урок: Как определиться с будущей профессией – чтение, перевод, пересказ

Разговорная тема: Выбор профессии

Грамматика: выражение согласия и несогласия, изъяснительные отношения в сложном предложении, суффиксы для образования существительных со значением лица, глаголы движения, выражение определительных отношений в сложном предложении (употребление союзов который, чей), несклоняемые имена существительные (и род несклоняемых им.сущ.), выражение (не)уверенности и сомнения, суффиксы глаголов несовершенного вида, выражение причины в простом и сложном предложении, суффиксы имён прилагательных, выражение совета и рекомендации, переход причастий и имён прилагательных в существительные, выражение цели в простом и сложном предложении, выражение извинения, аббревиатуры и типы аббревиатур, выражение времени в простом и сложном предложении, суффиксы имён существительных: уменьшительные, ласкательные и увеличительные, переход причастий в прилагательные, выражение условия в простом и сложном предложении

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 1. Уставност и хијерархија правних аката
 2. Схватања појма устава (устав у материјалном и формалном смислу)
 3. Поделе устава (критеријуми и врсте)
 4. Појам права (правна норма, средство државе, облик друштвене контроле)
 5. Појам и особине закона (законитост и однос устава и закона)
 6. Владавина права и правна држава (однос, услови и начини остварвања)
 7. Место и улога уставног суда у заштити уставности и законитости)
 8. Класична демократија ( античко схватање демократије)
 9. Савремена представничка демократија (суштина, услови остваривања)
 10. Појам и врсте мандата (слободни и императивни)
 11. Избори и изборни системи (већински, пропоционални)
 12. Легалитет и легитимитет власти
 13. Начело поделе власти и парламентрани систем
 14. Начело поделе власти и председнички систем
 15. Скупштински систем и јединство власти
 16. Недемократски системи – ауторитаризам, тоталитаризам и диктатура)
 17. Облици непосредне демократије (референдум, народна иницијатива, народни вето, блоговање, дебате)
 18. Ограничења савремене демократије
 19. Право на живот и физички интегритет
 20. Слобода личности (забрана ропства, незаконитог хапшења и слобода кретања)
 21. Право на правну сигурност и праведно поступање (независност судства, жалба, претпоставка невиности…)
 22. Духовне слободе (слобода мисли…)
 23. Културна права и слободе (право наобразовање и слобода научног и уметничког стваралаштва)
 24. Слобода учешћа у друштвеном животу (изборно право…)
 25. Права припадника националних мањина
 26. Унитарне и сложене државе
 27. Територијална аутономија и локална самоуправа по Уставу РС из 2006. г.
 28. Начин избора, положај и надлежности Народне скулштине  по Уставу РС из 2006. г.
 29. Начин избора, положеј и надлежности Председника Републике по Уставу РС из 2006. г.
 30. Положај, начин избора и надлежности владе по Уставу РС из 2006. г.

СОЦИОЛОГИЈА

 1. Шта је социологија? (Шта социологија јесте, а шта није?)
 2. Метод социолошког истраживања
 3. Однос између људске природе, културе и друштва
 4. Појединац у друштву – да ли смо креаутуре или креирамо друштво?
 5. Појам структуре и система – елементи структуре
 6. Друштвене групе
 7. Друштвене организације и институције
 8. Појам друштвене стратфикације
 9. Појам и облици друштвене покретљивости
 10. Марксово схватање класа
 11. Веберово схватање класа
 12. Парсонсово схватање класа
 13. Статусне групе – касте, сталежи, класе и статусне групе (слојеви)
 14. Појам моћи
 15. Елита
 16. Друштвене неједнакости – новац, углед, моћ, друштвени односи у којима се јављају
 17. Друштвене промене и друштвени развој – облици и чиниоци
 18. Појам рада и  типови подела рада
 19. Економски системи – тржишна и командна економија
 20. Појам политике – држава, политичке странке и политичка култура
 21. Појам, значај и саствни делови културе
 22. Врсте културе – висока, народна, масовна и популарна
 23. Религија – појам, дискурс, искуство и пракса
 24. Верске заједнице
 25. Верске институције – култ, секта, деноминација и црква
 26. Етничке заједнице – нације и национализам
 27. Идеологија – појам и врсте
 28. Породица
 29. Социопатолошке појаве
 30. Глобализација и њене последице (лице и наличје глобализацијe)

ФИЛОЗОФИЈА

 1. Основне филозофске дисциплине
 2. Милетска школа
 3. Питагорина филозофска мисао
 4. Хераклит
 5. Софисти
 6. Сократ
 7. Платонова теорија идеја
 8. Платонова замисао идеалне државе
 9. Аристотелово одређење метафизике
 10. Аристотелова критика Платоновог идеализма
 11. Аристотеово учење о врлинама
 12. Аристотелово учење о добрим и лошим облицима владавине
 13. Хобсова политичка филозофија
 14. Теорија сазнања Џона Лока
 15. Субјективни идеализам Џорџа Барклија
 16. Декартова теорија сазнања
 17. Декартов метафизички дуализам
 18. Проблем супстанције у Спинозиној филозофији
 19. Лајбницова теодикеја
 20. Лајбницово учење о монадама
 21. Кантова теорија сазнања
 22. Кантова филозофија морала
 23. Фазе Хегелове дијалектике
 24. Савремена филозофија (правац по избору ученика)

ИСТОРИЈА

1.         Европа крајем XIX и почетком XX века

2.         Берлински конгрес и Источно питање

3.         Политичке идеје (либерализам, национализам, комунизам и социјалдемократија)

4.         Култура, наука, технолошка открића крајем XIX и почетком XX века

5.         Србија између Аустроугарске и Русије (1878-1903)

6.         Краљ Милан Обреновић

7.         Краљ Александар Обреновић и Мајски преврат

8.         Србија у време Петра Карађорђевића

9.         Црна Гора књаза и краља Николе Петровића Његоша

10.       Срби у Аустроугарској крајем XIX и почетком XX века

11.       Стара Србија под турском окупацијом

12.       Први балкански рат

13.       Други балкански рат

14.       Европа на путу ка великом рату (политика, наука, култура и образовање)

15.       Ратна 1914. година

16.       Ратна 1915. година

17.       Ратна 1916. година

18.       Ратна 1917. година

19.       Ратна 1918. година

20.       Савезништва и фронтови у Првом светском рату

21.       Живот у позадини и живот на фронту

22.       Револуције у Русији

23.       Србија и Црна Гора у Првом светском рату (фронт и операције)

24.       Церска битка

25.       Колубарска битка

26.       Голгота и васкрс Србије

27.       Солунски процес

28.       Солунски фронт

29.       Ослобођење Србије 1918. године

30.       Искорак ка Југославији

31.       Државни концепти и програми (од Нишке декларације до Женевске декларације)

32.       Нове државе – нове границе: Мировна конференција у Паризу

33.       Лига народа

34.       Култура, наука и просвета између два рата

35.       Велика економска криза

36.       Бољшевички пројекат

37.       Нацистичка Немачка

38.       Фашистичка Италија

39.       Увод у Други светски рат (Аншлус, Минхенска криза, Пакт Молотов-Рибентроп)

40.       Нова југословенска држава

41.       Криза парламентаризма и Време диктатуре

42.       Југославија од 1918 до 1929.

43.       Југославија од 1929 до 1939.

44.       Југославија од 1939 до 1941.

45.       Политичке странке у краљевини Југославији

46.       Југославија и изазови новог рата (1939-1941)

47.       Други светски рат од европског ка светском рату (1939-1941)

48.       Ратна хроника (1941-1943)

49.       Ратна хроника (1943-1945)

50.       Промена граница у Другом светском рату

51.       Савезништва и фронтови у Другом светском рату

52.       Крај рата (1944-1945) и његов биланс

53.       Југославија у предвечерје светског рата

54.       25. и 27. март 1941.

55.       Војни пораз (Априлски рат, капитулација и распарчавање, НДХ)

56.       Окупација (Окупациони системи и репресивна политика)

57.       Геноцид и терор над Србима у НДХ

58.       Устанак у Србији 1941.

59.       Југословенска војска у Отаџбини – Драгољуб Михајловић

60.       Партизански покрет – Јосип Броз

61.       Грађански рат и/или ослободилачка борба 1941-1945.

62.       Светосавски конгрес и АВНОЈ

63.       Крај рата (завршне операције и ослобођење) и Биланс рата на југословенском простору

64.       Од ратног савезништва до Хладног рата

65.       Блоковска подела, економске и политичке интеграције

66.       Југославија: На трагу совјетског модела (1945-1948)

67.       Југославија између Истока и Запада

68.       Крај Хладног рата

69.       Разбијање Југославије и ратови за “југословенско наслеђе”

БИОЛОГИЈА

1.         Нуклеинске киселине

2.         Протеини

3.         Геном и ген

4.         Репликација DNK

5.         Транскрипција

6.         Генетски код

7.         Транслација

8.         Молекуларна биотехнологија

9.         Гаметогенеза (оогенеза и сперматогенеза)

10.       Оплођење

11.       Браздање, гаструлација и органогенеза

12.       Екстраембрионалне структуре

13.       Постембрионално развиће и старење

14.       Индивидуално развиће човека

15.       Менделова правила наслеђивања

16.       Хромозомска основа наслеђивања

17.       Рекомбинације

18.       Мутације

19.       Мутагени

20.       Наследне болести

21.       Екосистем и животна средина

22.       Еколошки фактори – климатски

23.       Еколошки фактори – едафски и орографски

24.       Биотички еколошки фактори

25.       Односи организама и животне средине

26.       Популација

27.       Биоценоза

28.       Односи исхране

29.       Еколошке промене у природи настале деловањем човека

30.       Загађивање и извори загађења ваздуха

31.       Загађивање и извори загађења воде

32.       Загађивање и извори загађења земљишта

33.       Процеси урбанизације и индустријализације

34.       Савремени приступи и могућности заштите флоре и фауне

35.       Еволуција

36.       Теорије еволуције

37.       Еволуциони механизми

38.       Коеволуција

39.       Постанак врста

40.       Постанак живота

41.       Фосили

42.       Еволуција човека

МАТЕМАТИКА

1.         Нека својства елементарних функција, област дефинисаности, нуле, знак и парност

2.         Гранична вредност функције

3.         Асимптоте кривих линија у равни

4.         Извод функције

5.         Извод сложене функције

6.         Примена извода при одређивању граничне вредности (Лопиталово правило)

7.         Екстремна вредност функције

8.         Монотоност функције

9.         Превојне тачке функције

10.       Конкавност функције

11.       Испитивање функције уз примену извода

12.       Неодређени интеграл и таблица интеграла

13.       Метода смене код неодређеног интеграла

14.       Парцијална интеграција неодређеног интеграла

15.       Одређени интеграл и Лајбницова формула

16.       Метода смене код одређеног интеграла

17.       Парцијална интеграција одређеног интеграла

18.       Примена одређеног интеграла за израчунавање површина равних фигура

19.       Примена одређеног интеграла за израчунавање запремина ротационог тела

20.       Примена одређеног интеграла за израчунавање дужине лука криве

21.       Пермутације, комбинације, варијације без понављања

22.       Пермутације, комбинације, варијације са понављањем

23.       Биномни образац

24.       Вероватноћа случајног догађаја

25.       Формула тоталне вероватноће. Бајесова формула

26.       Расподела вероватноће и функција расподеле

27.       Биномна и нормална расподела

28.       Популација, обележје, узорак

ФИЗИКА

1. ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ

1.         Постулати специјалне теорије релативности. Лоренцове трансформације

2.         Контракција дужине

3.         Дилатација времена

4.         Зависност масе од брзине. Релативистички импулс

5.         Релација еквиваленције масе и енергије. Енергија мировања

6.         Веза релативистичког импулса и енергије

2. ТОПЛОТНО ЗРАЧЕЊЕ. КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ТАЛАСА

7.         Топлотно зрачење. Спектрална емисиона и спектрална апсорпцион моћ

8.         Кирхофов закон

9.         Штефан – Болцманов и Винов закон

10.       Планков закон зрачења

11.       Фотони

12.       Фотоефекат

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА МИКРОЧЕСТИЦА. ОСНОВИ КВАНТНЕ МЕХАНИКЕ

13.       Де Брољева формула

14.       Хајзенбергове релације неодређености

15.       Атомски спектри

16.       Радерфордов модел атома

17.       Борови постулати

18.       Енергија везе, енергија јонизације и полупречник путање електрона у атому одоника и у водонику сличним атомима

19.       Квантни бројеви. Расподела електрона у атому по нивоима. Паулијев принцип

4. ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА

20.       Карактеристике атомског језгра. Дефект масе и енергија везе

21.       Радиоактивност.   и   распад. К-захват

22.       Закон радиоактивног распада. Активност радиоактивног извора

23.       Нуклеарне реакције

ХЕМИЈА

1.         Подела угљених хидрата – својства важнијих примера Д-глукозе, Д-фруктозе, сахарозе, лактозе, целулозе и скроба

2.         Реакције моносахарида

3.         Скроб и целулоза

4.         Сахароза – структура, својства

5.         Подела липида

6.         Масти и уља – формуле триацилглицерола, својства масти и уља

7.         Сапонификација триацилглицерола

8.         Сапуни и детерџенти

9.         Глицеролфосфолипиди

10.       Стероиди

11.       Аминокиселине – подела и примери

12.       Реакције аминокиселина – грађење пептидне везе

13.       Полипептиди и протеини – примери и значај, пептидна веза

14.       Ензими – примери, значај

15.       Нуклеотиди – структура, значај

16.       RNK и DNK – структура, значај

17.       Витамини и хормони – примери и значај

18.       Антибиотици и алкалоиди – примери и значај

19.       Разградња угљених хидрата у организму

20.       Разградња масти и уља у организму

21.       АTP – структура, значај

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 1. Основи база података. Појам базе података (БП).
 2. Системи за управљање базама података података (DBMS database management system, примери примене DMBS-a).
 3. Разлика између податка и информације Информациони системи. Веза БП и информационих система. Модели БП.
 4. Релационе БП. Основни појмови релационих БП (колона, табела, врста ). Разлика
 5. математичког појма релације и релације релационе базе података.
 6. Појам кључа БП. Шема релационе БП.
 7. Упознавање конкретног система за управљање БП.
 8. Планирање једноставних БП.
 9. Коришћење шаблона за креирање једноставних БП.
 10. Креирање табела (са и без чаробњака).
 11. Избор типа података. Постављање примарног кључа. Уношење података у табелу
 12. Измена (уређење) поља и слогова у релацији
 13. Форматирање података у табели
 14. Веза између табела. Појам везе.
 15. Креирање везе између табела
 16. Опис референцијалног интегритета. Измене везе између табела
 17. Форме (обрасци)
 18. Креирање форми (образаца) са и без чаробњака.
 19. Унос података помођу форми (образаца).
 20. Додавање специјалних контрола форми (лист-боксови, комбо-боксови, командна дугмад и др.).
 21. Креирање мултитабеларних форми.
 22. Претраживање и сортирање у табели
 23. Тражење информација у табели
 24. Сортирање, филтрирање и индексирање.
 25. Упити
 26. Основе SQL команди (дефиниционе SQL команде, контролне SQL команде, манипулационе SQL команде )
 27. Креирање упита (са и без чаробњака).
 28. Преглед резултата упита.
 29. Креирање мултитабеларних упита.
 30. Извештаји
 31. Креирање извештаја (са и без чаробњака). Преглед извештаја.
 32. Постављање контрола и израчунавања у извештајима.
 33. Креирање мултитабеларних извештаја.
 34. Визуелизација података из базе
 35. Компоненте за повезивање
 36. Windows-апликације са базом података.
 37. Визуелне кoмпоненте за приказивање и модификацију података базе.
 38. Компонента за навигацију.
 39. Појам и предност умрежавања
 40. Локалне мреже, формирање и структу ра

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1.         Основни задаци вежби обликовања (избор и дозирање вежби)

2.         Допинг, допинг контрола

3.         Исхрана и физичко вежбање (беланчевине, масти)

4.         Исхрана и физичко вежбање (витамини, угљени хидрати)

5.         Поремећаји у исхрани

6.         Основне физичке способности

7.         Појам и значај физичког и моралног васпитања

8.         Пулс као показатељ оптерећења

9.         Утицај природних фактора на здравље и физичку активност

10.       Средства зависности (алкохол, кофеин, екстази)

11.       Средства зависности (дуван, кокаин, марихуана)

12.       Повреде на часу физичког васпитања (дисторзија, повреда мишића и тетива, фрактура)

13.       Повреде на часу физичког васпитања (повреда кичме, луксација, рана, контузија)

14.       Олимпијске игре – историјат, олимпијска обелешја

15.       Рукомет – техника са лоптом

16.       Рукомет – техника без лопте

17.       Рукомет – извођење слободног бацања,седмерац

18.       Кошарка – техника без лопте (пивотирање, скокови, финтирање)

19.       Кошарка – техника без лопте (вођење лопте у месту и кретању)

20.       Кошарка – техника са лопте (држање, хватање, додавање лопте)

21.       Кошарка – шутирање

22.       Кошарка – техника без лопте (ходање, заустављање, кошаркашки став)

23.       Фудбал – техника ударца лопте (хогом, главом)

24.       Фудбал – дриблинг, примање лопте

25.       Фудбал – правила игре (прекршаји –директан, индиректан, казнени ударац)

26.       Фудбал – правила игре (искључење, корнер, офсајд)

27.       Атлетика – трчање средњих и дугих стаза

28.       Атлетика – крос, маратон

29.       Атлетика – штафетна трчања

30.       Стони тенис – правила (трајање игре ) , техника бекхенда

31.       Стони тенис – сервис, техника форхенда

32.       Стони тенис – правила игре (лоптица, лопта у игри, поен)

33.       Одбојка – техника одбијања лопте прстима

34.       Одбојка – техника одбијања лопте чекићем

35.       Одбојка – ротација, одигравање екипе

36.       Одбојка – сервис, блокирање

37.       Пливање – слободни стил, окрет у пливању

38.       Пливање – прсни стил

39.       Гимнастика – двовисински и паралелни разбој

40.       Гимнастика – прескок (згрчка, разношка)

41.       Тенис – смеч, техника бекхенда

42.       Тенис – сервис, техника форхенда

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Упознавање извора информација – државни органи као извор информација
 2. Заштита права на информисање – улога повереника
 3. Медији као извор информација – питање веродостојности
 4. Разумевање и тумачење медијских порука
 5. Механизми медијске манипулације
 6. Планирање каријере и улазак у свет рада
 7. Самопроцена и вештина представљања личних карактеристика значајних за даље професионално образовање и рад
 8. Разговор с послодавцем
 9. Тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла
 10. Људска права и слободе – право на слободан приступ информацијама од јавног значаја

ВЕРСКА НАСТАВА

1.         Хришћанско схватање историје

2.         Есханат

3.         Циљ стварања света

4.         Царство Божије

5.         Помеска црква

6.         Помеска и васељенска црква

7.         Епископ -Евхарастија

8.         Апостолско пријемство

9.         Теологија православне уметности

10.       Православна уметност у сликарству

11.       Православна уметност у музици

12.       Православна уметност у архитектури

13.       Православна уметност у књижевности

14.       Ђакон-свештеник-епископ

15.       Јединство цркве – Васељенска црква

Повезане вести

Општинско такмичење у одбојци

Општинско такмичење у одбојци

Дана 16.11.2021. године одржано је Општинско такмичење у одбојци. Ученице и ученици Дванаесте београдске гимназије освојили су ПРВО место и пласирали се на Градско такмичење. Ученице: Маја Станковић 4/5, Теодора Васић 4/1, Сара...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РАСПУСТУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РАСПУСТУ

Поштовани родитељи и ученици, у периоду од 8. - 12.11.2021. године, неће бити наставе. Слободним данима поводом Дана примирја у Првом светском рату, додата су још три дана. Први наставни дан после овог кратког јесењег распуста биће понедељак, 15.11.2021. године, када...