Контакт
|
Запослени
|
Школски часопис
|
О гимназији
|
Прва страна
Галерија
Успешни ученици
Наставни материјал
Секције
Информације
Актуелности
Актуелности

Анекс Школског развојног плана 2016/17 – 2020/21. школске године

Анекс Школског развојног плана 2016/17 – 2020/21. школске године

6.2.2019.

за период од 2019 – 2021. год.

XII београдска гимназија је гимназија општег смера. Школа има укупно 32 одељења (сваки разред има осам одељења), укупно 900 ученика. Од почетка школске 2018/2019. године, а у склопу актуелне реформе гимназије, ученици првог разреда наше школе похађају следеће изборне програме: Језик, медији и култура, Уметност и дизајн, Примењене науке и Појединац, група, друштво, који се базирају на пројектној настави. На тај начин ученици формирају критичко мишљење, настоје да практично примене теоријско знање, баве се истраживачким радом, образују свест о неопходности интердисциплинарног приступа проблемима савременог света. Уз то, с обзиром на концепцију школе, као и стратешке циљеве њеног развоја, нашим ученицима је омогућена боља проходност на различитите факултете. То им готово уједначена заступљеност разнороднх предмета у гимназији општег смера омогућава.

Свесна потреба и изазова времена, XII београдска гимназија формулише потребе установе који се односе на развој квалитета и интернационализацију школе. Инернационализација школе је процес приближавања школе европским стандардима, критеријумима и циљевима образовања. Европска мобилност (размена искуства и учествовање у пројектима са школама у иностранству које примењују европске стандарде у образовно - васпитном процесу) представља интернационализацију школе.

С обзиром на чињеницу да су нам могућности учествовања у различитим међународним догађањима из области образовања ограничене, ограничене су нам могућности размене искуства на интернационалном нивоу. Нашој установи недостаје искуство употребе нових технологија у наставном процесу, хоризонталне едукације, примери добре праксе.

Потребно је унапредити сарадњу наше Школе поспешивањем међународне димензије у образовно – васпитном процесу. У том циљу Европски развојни план (план интернационализације Школе) постаје део Школског развојног плана. Компетенција и педагошко искуство наставника и стручних сарадника XII београдске гимназије је узорна. Међународна сарадња омогућава размену искуства која би требало да појача мотивацију и развије свест наставника о неопходности континуиране модернизације наставе.

Општи циљ Школе је модернизација наставе, како у погледу савремених технологија, тако и у погледу иновација дидактичких метода у настави, ради побољшања квалитета образовно – васпитног процеса. То ће омогућити боља постигнућа ученика и поспешити професионални развој наставника и стручних сарадника.

Потребе Школе су:

• квалитетан развој и модернизација образовања (развој нових метода и приступа за јачање образовно – васпитног процеса);

• професионални развој појединца;

• развој језичких и ИКТ компетенција наставника и ученика;

• већа међукултурална освешћеност наставника и ученика.

Циљеви интернационализације (европске мобилности) Школе су:

• побољшање компетенција наставника и стручних сарадника за примену савремених метода и техника рада ради извођења наставе која ће ученицима бити атрактивна;

• унапређивање језичке и дигиталне компетенције наставника, стручних сарадника и ученика;

• преношење знања и вештина стечених током мобилности осталим наставницима;

• учешће Школе у већем броју међународних пројеката и размена и коришћење разних алата и платформи попут eTwininnga;

• интегрисање нових знања и вештина у курикулум и кључне документе Школе: Школски програм, Програм наставе и учења, Годишњи план рада Школе и Школски развојни план;

• изграђивање ефикасне организације и управљања Школом, у складу са европским оквиром образовања и захтевима савременог лидерства;

• подизање образовне подршке ученицима на виши ниво и побољшање образовних постигнућа ученика;

• модернизација и интернационализација Школе у сегментима њеног функционисања;

• развијање европске димензије Школе;

• употреба савремених технологија и дидактичких метода у настави;

• мотивација и задовољство послом и учењем.

Планиране активности приликом реализације пројекта:

• мобилност наставника и стручних сарадника у пројектима Еразмус+ у свакој школској години;

• стратешка партнерства у пројектима Еразмус+(КА1), job shadowing и структуиране обуке;

• учествовање на семинарима и webinarima у сврхе информисања наставника и успешног извођења свих пројектних активности;

• сарадња са другим школама и институцијама европске уније;

• активности (радионице и сл.) у циљу информисања нставника и стручних сарадника о току и исходу пројектних активности.

Током и након наведених активности предвиђена је дисеминација резултата стечених знања и њихова практична примена кроз радионице и презентацију унутар Школе, у другим школама, објављивањем на сајту школе.

Предвиђамо да ће пројектне активности међународне сарадње на следећи начин утицати на рад Школе и квалитет образовања (што је делимично истакнуто навођењем циљева интернационализације, односно европске мобилности Школе):

Утицај на ученике

• aтрактивнији програми за ученике;

• бољи резултати образовно – васпитног процеса;

• развој језичких компетенција;

• упознавање са различитим културама и развијање толеранције;

• активније друштвено ангажовање;

• неговање европских вредности;

• мотивација за наставак школовања;

• већа сигурност при избору факултета;

Утицај на запослене

• нове методе и педагошки приступи с нагласком на кључним компентенцијама, основним вештинама, језичким вештинама, коришћењу ИКТ-а;

• размена искуства и добре праксе;

• стварање подстицајне радне климе и културе сарадње, партнерство у васпитању и образовању;

• иновативност и усклађивање са европским стандардима, јачање националне културе и свести о припадности европском културном кругу.

Европски развојни план је кључни документ дугорочног развоја школе. Израду наведеног садржаја документа начинили су чланови тима:

1. Гордана Павловић – директор школе

2. Марина Кривокапић – наставник математике

3. Рада Тодоровић – наставник енглеског језика

4. Бранка Јемуовић – наставник географије, педагошки саветник

5. Бојана Танасковић – наставник биологије

Школски одбор је на својој седници, одржаној 04.02.2019.( Анекс Школског развојног плана је презентовала Гордана Павловић – директор школе), једногласно донео одлуку којом се усваја Анекс Школског развојног плана.

Председник школског одбора

Ивана Вранић Анђелић

Обавештење  за  ученике  и  родитеље

25.6.2019.

Обавештење за ученике и родитеље - ...

Kабинети биологије, хемије и физике

13.6.2019.

Kабинети биологије, хемије и физике - ...

Додела пехарa

12.6.2019.

Додела пехарa - ...

(ПРИКАЖИ СВЕ АКТУЕЛНОСТИ)

 

Копирајт © Дванаеста београдска гимназија, Србија. Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.